شعر زیبای بنی آدم اعضای یگدیگرند،سعدی شاعر بزرگ ایران ،به انگلیسی

The children of humanity areeach others limbs

That shares an origin in theircreator

When one limb passes its daysin pain

The other limbs can not remaineasy

You who feel no pain at thesuffering of others

It is not fitting you be calledhuman

 

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی 


[ یکشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۹ ] [ ۲۱:۴۷ بعد از ظهر ] [ زکیان ]
[ ]